ठक पडतो आपले फशीं, सर्व पाहून होती खुषी

एखाद्या लबाड मनुष्‍याने केलेली लबाडी जेव्हां त्‍याच्याच अंगलट येऊन त्‍यांत त्‍यास धक्‍का बसतो तेव्हां इतरांस फार आनंद होतो.

Related Words

दाढी पाहून वाढणें   दुसर्‍याचें परमदुःख, पाहून हेवा मानी सुख   आंथरुण पाहून पाय पसरावे   ईश्र्वरापाशीं सख्य ठेवणें, तेणें आपले काय उणें   खोटें बोलतां कष्‍ट होती, खरें बोलतां श्रम हरती   ज्‍यानें इंद्रियें जिंकलीं, त्‍याने सर्व जिंकलें   असतां दिवसाची चलती, सर्व कामें चांगली होतीं   दगडाकडे पाहून खालचा विंचू दिसत नाहीं   मनुष्य पाहून शब्द टाकावा व झाड पाहून घाव टाकावा   उद्योगानें सर्व सोपें, आळसानें सर्व कठीण   नाय,निर्गुड,माका,सर्व औषधांच्या काका   द्रव्यवान्‌ कर्ज मागती, सर्व नेऊन देती   फशीं पडणें   एक नन्ना सर्व साधी   सर्व सुख नाहीं कोणाला, उगाच करी वल्गनैला   सर्व सिद्ध आणि चुलीचें पोंतेंरें   आपले गुण पाघळणें   होती वाट   आपले घर भरणें   आमचे घरी येऊं नका, आपले घरी जेऊं नका, उपाशी पण राहूं नका   उपकार उधार राहतो, पण अपकार जमेंत पडतो   अगुण सगुणा न छेडिती तरी सगुण उन्मत्त होती   करतां रोख व्यवहार, सधन होती सावकार   दुःखाची स्वारी येती, जिवा पुरेवाट होती   आपले गरजे, गाढव राजे   आपले काम आपण करणें, दुसर्‍यावर चित्त न देणें   स्वप्न पाहून जागा होणें   आपले हातानें आपले पायावर दगड पाडून घेणें   घरी एकाचा स्‍वभाव वाकडा, की सर्व कुटुंबाचा बखेडा   तुझा माझा रस गळे, तुला पाहून जीव जळे   आधीं होती पतिव्रता, मग झाली मुसळदेवता   गरीबाला बहु मुलें होती, त्‍याची चिंता ईश्र्वराला असती   आपले घर हागून भर, दुसर्‍यांचें घर थुकून जड   आपले खाय, शेजार्‍याचा धाक वाहाय   चकाकतें तें सर्व सोनें नव्हे   आपले नाते, जग हांसे   सर्व गुरु भाऊः कामा न येऊं   घोडा आपले गुणावर दाणा वाढवितो   मूर्ख फार बोलतो, आपले हातीं फसतो   आपले आईला कोणीही डाकीण म्हणत नाहीं   पोटांत नाहीं रोटी, सर्व गोष्ट खोटी   दुसरा उपकार करी ते स्मर, आपले विसर   आपल्या मालाची सर्व स्तुति करितात   आपले खावें पण दुसर्‍यास भ्यावें   एक वाईट आचरतो, पाहून दुसरा करितो   आली धनत्रयोदशी, घरांत सर्व उपवासी   आदाय (अ. दा) पाहून खर्च करावा   होती आली वेळ म्हणजे गाजराचें होतें केळ   सर्व नाशाय मातुलः   अभिमानें संकटें येती, दिमाखानें आशा भंग होती   अगुण सगुणा न छेडिती तरी सगुण उन्मत्त होती   अभिमानें संकटें येती, दिमाखानें आशा भंग होती   अर्धे आयु सरल्याअंतीं, त्याची किंमत माहीत होती   अवघड - अवघड कामीं धांवतो तो संकडांत पडतो   आरंभी कज्जा करिती, निवारतां कष्टी होती   उपकार उधार राहतो, पण अपकार जमेंत पडतो   एकापासून संतति, विभागी सारखे होती   काम वहिवाटल्‍या अंती, मनुष्‍याची परीक्षा होती   कारागिराची माहिती, कामावरून होती   खुषी   गरज लागती, लज्‍जा दूर होती   गोड दारूची खाटी, सहज होती   घरोघर पिकले मोती, तर त्‍याची किंमत काय होती   जेथें लढाई चालती, तेथें कायदे बंद होती   जो करतो तो खाड्यांत पडतो   (जो) घोडा खुशीने भार घेतो त्‍यावर सर्व पडतो   जो तांबोळी आपलीं पानें दररोज फेरतो, त्‍याची पाने सडत नाहीत, आणि जो आपले कपडे रोज धुतो, त्‍याचे कपडे मळकट दिसत नाहीत   जो बहु इच्छा करतो, तो अडचणीत पडतो   जो वर पाहून चालतो, तो खड्‌यात पडतो   ठक   तंटा तुटण्या अंती, दोघांची हानि होती   दुःखाची स्वारी येती, जिवा पुरेवाट होती   दशा फिरती, सोन्याची माती होती   दृष्टीसमोर नमतो, त्यास विसर पडतो   दुसर्‍याचा आनंद पाहून मत्सरी श्रमी होती   दांत आपले, ओठ आपले   निरंतर ज्ञानाची उत्पत्ति, अनुभव स्मृतीपासून होती   पायाकडे पाहून करणें   पाहून घेणें   पोपट जों जों अधिक बोलतो तों तों पिंजर्‍यांत पडतो   फशीं   फशीं देणें   फशीं-फशीं देणें   बहु धन ज्याचे हातीं, ते बहुधा मूर्ख होती   बहु मूर्ख मिळती, बहु तमाशे होती   मैलागिरी-मैलागिरासंगे चंदन सर्व होती। वेळु हे न होती   राघू-राघू जितका जितका बोलतो तितका तितका तो अधिक पिंजर्‍यांत पडतो   सर्व   साहून पाहून   
: Folder : Page : Word/Phrase : Person