ठकपणा दोन दिवस, खरेपणा बहुवस

खरेपणाने नेहमी राहतां येते, पण लबाडी करून फार दिवस निभाव लागत नाही.

Related Words

आगी वार्‍याचे दिवस   घातीचे दिवस   दिवस पूर्ण भरणें   दिवस जाणें   दिवस घेऊन   नखांबोटांवर दिवस मोजणें   बहुवस   दोन बायकांचा दादला आणि सुख नाही जिवाला   डोळ्यांनी रात्रं-दिवस काढणें   हालगो-हालगो मालगो,दिवस घालगो   पहिला दिवस पाहुणा दुसरे दिवस दिवाना आणि तिसरा दिवस गांवमे फिरना   दोन बायलांये घोव मधी हुमकलता   एक दिवस पाहुणा, दुसर्‍या दिवशी पै, तिसर्‍या दिवशीं राही त्याची अक्कल जाई   महात्याक दिवस   दिवस गेला नागव्यानी आणि नाहतांना पडदणी   (दोन) पाटया टाकणें   दोन तोबे खाऊंगा और एक मेंढी लेउंगा   स्वर्ग दोन बोटें उरणें   दिवस घेणें   एका दगडानें दोन पक्षी पाडणें   चोराची मौज चार दिवस, छिनालीची आठवडा   चांगला घालीव दिवस, रात्रीं होईल उल्‍हास   दोन व्हडयाचेर पाय दवरप   शंभर दिवस सावाचे एक दिवस चोराचा   अभाळ डोक्याला लागणें - दोन बोटें उरणें - ठसठसा लागणें - ठेंगणें दिसणें - ठेंगणें होणें - टेंकणें   जर सगळे दिवस सारखे, तर मग काही नाही पारखें   नव्याचे नऊ दिवस   खाऊन दिवस न काढावे, नांव रूप करून दाखवावे   शाऊ दिवस   चांगले करण्याला दोन पिढ्या, आणि वाईट करण्याला तीन पिढ्या   माकड गेलें लुटी आणि आणल्या दोन मुठी   जेथें जावें, तेथें डोईवर दिवस   दोन पैच्या भाजीस तीन पैचा हेल   खाऊन पिऊन दोन पैसे बाळगून असणें   दिवस मंदीचे आणि अंगावर दागिनें चांदीचे   पाण्यांत काठी मारली तर कां दोन जागा होईल? पाण्यांत काठी मारली तर दोन होत नाहींत   दिवस जातो पण घोल उरतो   एक घाव कीं दोन तुकडे   कोंबडा नेला डोंगरा म्‍हणून का दिवस उगवत नाही?   उदकार माल्ल्य़ार दोन जातात व्हव?   लोकाचे दोन पैसे देणें, फेड करूं कशानें   दिवस गेला उटारेटीं मग दिव्यांत कापूस रेटी   जन्मदिन-दिवस   दोन वेळा काम केलें सहज होतें चांगलें   एक वेळ गुवा माथँ मारच्या पैलीं, मागीर तांतू दोन आसात?   तेरड्याचे रंग तीन दिवस, सरड्याचे रंग दिवसांतून तीन   अंधळ्यास रात्र काय आणि दिवस काय   काडी मोडून दोन तुकडे   एक भय दोन जागा असतें   वाहत्या घोडयावर दोन गोणी जास्त   अखेरीचे दिवस   अधर्मी - अधर्म्याचें अडीच दिवस   आगी वार्‍याचे दिवस   आला दिवस   उतरता दिवस   एक नाहीं (कीं) दोन नाहीं   एक नाहीं, दोन नाहीं   एकळाक मायें दिवस, मागेरि सुने दिवस   एकाचे दोन करणें   खायाप्यायाचे-खाण्यापिण्याचे दिवस   घातीचे दिवस   चढता दिवस   जेथें जावें, तेथें डोईवर दिवस   जन्मदिन-दिवस   जावें तेथें डोक्‍यावर दिवस   तेरड्‌याचा रंग तीन दिवस   देवाजवळ मागितला एक (डोळा), देवानें दिले दोन   दिवस   दिवस करणें   दिवस घेणें   दिवसाची रात्र, रात्रीचा दिवस   दिवसाची रात्र व रात्रीचा दिवस करणें   दोन   दोन बोटें स्वर्ग उरणें   धोंड दिवस   नवें नऊ दिवस, खेळणें तीन दिवस   नव्याचे नऊ दिवस   नव्याचे नऊ दिवस, खळणीचें तीन दिवस   नव्याने नऊ दिवस, मेल्याचे तीन दिवस   निखरणीचे दिवस   बहुवस   महात्याक दिवस   रात्रीचा दिवस करणें   वर्ष-वर्षाचा दिवस   वर्षादिसाचा दिवस   वर्षा येवढा दिवस   शाऊ दिवस   सोन्याचा दिवस   होळीची बोंब तीन चार दिवस   
: Folder : Page : Word/Phrase : Person