ज्ञ

"ज्ञ" Words

ज्ञ   ज्ञप्त   ज्ञप्ति   ज्ञपित   ज्ञात   ज्ञातृत्व   ज्ञात-ति   ज्ञातव्य   ज्ञाता   ज्ञाता-ज्ञात्यानें अनुमानानें परीक्षा करावी   ज्ञाति   ज्ञाती   ज्ञान   ज्ञानें काहीं फुगती, काहीं लवती   ज्ञान जाणे तो जाणता नोहेः क्रिया करीतुसे तो जाणताः   ज्ञान धांवतें पण शहाणपण रांगतें   ज्ञानकळा   ज्ञानगम्य   ज्ञानचक्षु   ज्ञान-ज्ञानमठांत बसणें   ज्ञानतंतु   ज्ञानेंद्रिय   ज्ञानदिवा-दीप   ज्ञानेन हीनाः पशुभिः समानाः   ज्ञानपरंपरा   ज्ञानभद्र   ज्ञानमार्ग   ज्ञान्याचा एका, नाम्याचा तुका, व कबीराचा शेखा   ज्ञानलवदुर्विदग्धं ब्रह्मापि नरं न रंजयति ।   ज्ञानवान्   ज्ञानश्रुति   ज्ञानसंज्ञेय   ज्ञानाच्या गोष्टी भारी, सून सासूला मारी   ज्ञानाचा कंटाळा आला, त्यानें संशय स्वीकारिला   ज्ञानाचा पुढारीः करणाचा पेंढारीः   ज्ञानानें आत्मज्ञान होतें   ज्ञानावीण जी जी कळा, ती ती मानावी (जाणावी) अवकळा   ज्ञानी   ज्ञानी तोच पुण्यवान   ज्ञानी-ज्ञानी कैसा जाणावाः दहा लक्षणें बांधे जीवा   ज्ञानीसे ज्ञानी मिले तो रसकी लुटालूट, ज्ञानीसे अज्ञानी मिले तो उलटी माथाकूट   ज्ञानीसे ज्ञानी मिले वह बात बात और बात, गद्धासे गद्धा मिले वह लात, लात और लात   ज्ञानोबा-ज्ञानोबाचा मुलगा दगडोबा   ज्ञापक   ज्ञापन   ज्ञापनीय   ज्ञाप्य   ज्ञापविणें   ज्ञापित   
: Folder : Page : Word/Phrase : Person