Dictionaries | References

जाणून अपराध करी, त्‍यास क्षमा न करी

जो मनुष्‍य जाणून बुजून, बुद्ध्‌या अपराध करतो त्‍याला कधीहि क्षमा करूं नये. अज्ञानाने केल्‍यास एक वेळ कीव, क्षमा केली तरी चालेल, पण समजून उमजून गुन्हा करणारास शिक्षा झालीच पाहिजे.

Related Words

जाणून अपराध करी, त्‍यास क्षमा न करी   टका करी कामकाज   नांव न घेणें   काळीज काढून टाकले तरी विश्र्वास न येणें   द्रव्याचा उपभोग घेत नाहीं, त्यास लक्ष्मी शोभत नाहीं   गमजा न चालूं देणें   बाकी न ठेवणें   चुना पानाला न लागणें   पाऊल मागें न देणें   दाम करी काम, बिबी करी सलाम   भवति न भवति   शिवाणीं उभा न करणें   घडून आल्‍यावरी, उपाय काय करी   देवालयीं दुर्वासना, त्यास भारी यमयातना   हात पसरी तो हातारी, न देईल तो भिकारी   चिंता करी राग, तेव्हां आत्‍मा धरी जाग   पुराणामित्येव न साधु सर्वम्‌।   चोर चोरीसे गया, तो हेरी फेरीसे न गया   कोणावरहि जो प्रीति न करी, त्‍यावर कोणी लोभ न धरी   देवळांत काशाची घंटा टांगली, आवाज न निघे कदाकाळीं   नको क्षमा कृतघ्नाची, करील हानि सत्त्वाची   कोणी आपले दोष न छेडी, त्‍याचें पुन्हां आचरण करी   नखानें तुटेल त्‍यास कुर्‍हाड कशास पाहिजे!   सुग्रण करी भांडे, चुलीपुढें धांडे   सुगरीण करी भांडेः उठवळ काठवट घेऊन हिंडे   लांडा भुडां हात, दाल्ला करी भात   ज्‍याच्या गळ्यांत सरी ते सारी रात्र घोकणी करी, व ज्‍याचे गळ्यात दोरी ते सारी रात्र निद्रा करी   खर्च लागे निरंतर त्‍यांत नाही अंतर, मिळकत अशाश्र्वत विचार करी सतत   चारी सुना गरवार करी   बासा न राहे और कुत्ता न खाये   शब्दाबाहेर पाऊल न टाकणें   असतांना दैव बरं, बुडवितांही न मरे   चिंता वाहतां बहुत, कर्ज न फिटे निश्र्चित   साप न म्हणावा बापडा, नवरा न म्हणावा आपला   ब्रम्ह्याचा लिखा, सटवीचा टांका, त्यास कोण देईल झोंका   ज्‍यानें केसकरणी गिळल्‍या त्‍यास बोडकीचा काय पाड?   भिऊन वागे, त्यास भूत बाधे   न पुरे माझ्या गारीं, कोठला माधुकरी   जें न निघे संबंधीं तें निघे जेरबंदीं   सटवीनें लिहिलें भाळीं, तें न चुके कदाकाळीं   सब छोडे मेरा रब न छोडे   न दिसती तारांगणें   तुला न मला, घाल कुत्र्याला   शय्या पाळीतां आणिकेसी न रमे कांताः   उपकार करणें, त्याची बढाई न सांगणें   चोरी, चहाडी, शिंदळकी (न करावी)   शब्द खालीं पडूं न देणें   बियाह न कीया, बराततो देखी है   शिंवाणीं उभा न करणें   आला हाकारा, टाकला पसारा, घर तेरा न मेरा   
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Search results

No pages matched!

Related Pages

  |  
  |  
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP