जसा संत, तसा दत्त

भक्ताचे देवाशी वर्तन असेल तसेच देवाचे त्‍याच्याशी वर्तन असते. जसा भाव तसा देव.

Related Words

दत्त   दत्त (आत्रेय)   दत्त म्हणून उभा   जसा संत, तसा दत्त   तसा   जशाचा तसा   जशेचा तसा   जसा वस्‍ताद तसा शागीर्द   जसा भोग्‍या भेटेल तशी रात्र उजडायची   बाप तसा बेटा, कुंभार तसा लोटा   दत्त म्हणून उभे राहणें   जसा बाप, तसा लेंक   देव सारावे परते।संत पूजावे आरते।   जसा गुरु, तसा चेला   आगलीचा असा तसा, मागलीचा गुलाम जसा   घरीं तसा दारीं, देवळीं तसा बिर्‍हाडीं   कुंभार तसा लोटा आणि बाप तसा बेटा   जसा जणूं कांहीं बापाचा माल   कीर्तनीं संत, उभा भगवंत   माळी तशा बागा अन् कोळी तसा धागा   गुरू तसा चेला   जसा देश, तसा वेष   जसा मालक, तसा सेवक   करावा जसा आदर, तसा मिळे प्रत्‍यादर   जसा भाव, तसा देव   देश तसा वेश   पत्य लहान मोठा तसा न्याय खराखोटा   जशास तसा   दत्त III.   दत्त (तापस)   दत्त II.   नित्य कर्माची रहाटी, संत न टाकिती संकटीं   जसा भाव, तसें फळ   जसा भाव, तसे फल   जसा राजा, तशी प्रजा   जसा माल, तसे मोल   चांगले उपदेशा नाहीं मोल, जसा हिरा तो अमोल   चांगले थटेचा बकवा, जसा मेंढरांचा चावा   उदाहरणानें शिकतो तसा उपदेशानें शिकत नाही   चाकावांचुन गाडा, तसा द्रव्यावांचून मनुष्‍य   कुत्रा आपल्‍या ओकावर परत येतो तसा मूर्ख स्‍वभावावर जातो   पूर्वजन्मीं शंकराला पूजला असेल तसा मिळाला   बीज तसा अंकुर आणि झाड तसें फळ   जात तशी बात, पैसा तसा हाट   संग-संग तसा रंग   ओल्या मडक्याचा कांठ लववावा तसा लवतो   ओल्या रांजणाचा कांठ वळवाल तसा वळतो   ध्वनि तसा प्रतिध्वनि   आई व्याली, पोर पिसा, जावई मिळाला तोहि तसा   जशास तसा भेटे, मनीचा संशय फिटे   असा-अशी-असे-असा-तसा   आई व्याली, पोर पिसा, जावई मिळाला तोहि तसा   आगलीचा असा तसा, मागलीचा गुलाम जसा   घराचा पायगुणच तसा   जशेचा तसा   जशाचा तसा   जशास तसा   जसा   जसाचे तसा   तसा   दत्त   दत्त II.   दत्त III.   दत्त (आत्रेय)   दत्त (तापस)   दत्त म्हणून उभे राहणें   दत्त म्हणून उभा   पहिलीचा असा तसा दुसरीचा गुलाम जसा   पोट अंत, सांगे संत   मेला जसा   वीसां नाहींतर तिसां, नाहीं तर जशाचा तसा   संत   
: Folder : Page : Word/Phrase : Person