चोरी, चहाडी, शिंदळकी (न करावी)

या तिन्ही गोष्‍टी फार वाईट आहेत व सारख्याच योग्‍यतेच्या आहेत.

Related Words

पासंगास न पुरणें-न लागणें   चहाडी सांगणाराहून ऐकणारा वाईट   नांव न घेणें   काळीज काढून टाकले तरी विश्र्वास न येणें   न न   चोरी, चहाडी, शिंदळकी (न करावी)   चोर चोरीसे गया, तो हेरी फेरीसे न गया   बाकी न ठेवणें   पाऊल मागें न देणें   चुना पानाला न लागणें   चोरी करी चोरी आणि डागिणे सोनाराच्या घरीं   न हिन्दुर्न यवनः।   भवति न भवति   वर-वरं प्राणत्यागो न पुनरधमानामुपगमः।   पुराणामित्येव न साधु सर्वम्‌।   शेताआड चोरी आणि नवर्‍याआड शिंदळकी   नीच व्यसनीं बुडतां निंदिति दैवासि न स्वकर्मातें॥   न करत कांहीं, वाईट शिकूं पाही   हात पसरी तो हातारी, न देईल तो भिकारी   देवळांत काशाची घंटा टांगली, आवाज न निघे कदाकाळीं   कोणावरहि जो प्रीति न करी, त्‍यावर कोणी लोभ न धरी   साप न म्हणावा बापडा, नवरा न म्हणावा आपला   मनगट-मण (न) गट चावणें-चावून घेणें   असतांना दैव बरं, बुडवितांही न मरे   चिंता वाहतां बहुत, कर्ज न फिटे निश्र्चित   शब्दाबाहेर पाऊल न टाकणें   न घे ऐकून कोणाचें, कान फार बधीर त्याचे   आकाशात वीज, घरांत स्त्री, वनांत मोर, मुखी तांबूल यांची शोभा काय वर्णन करावी   ज्ञाता-ज्ञात्यानें अनुमानानें परीक्षा करावी   सोन्याची परीक्षा आगींत घ्यावी व आप्तांची परीक्षा विपत्तींत करावी   सारखे-सारखे सारखे, कोणी न पारखे   उपकार करणें, त्याची बढाई न सांगणें   शय्या पाळीतां आणिकेसी न रमे कांताः   न दिसती तारांगणें   तुला न मला, घाल कुत्र्याला   आला हाकारा, टाकला पसारा, घर तेरा न मेरा   योग्यता-योग्यतेनें मिळवी, तें दैवावर न घालवी   शब्द खालीं पडूं न देणें   जें न निघे संबंधीं तें निघे जेरबंदीं   जाणून अपराध करी, त्‍यास क्षमा न करी   सब छोडे मेरा रब न छोडे   विंदाण-न   बुळीद-न   न पुरे माझ्या गारीं, कोठला माधुकरी   जेथें बसे जांभूळवाही, तेथें तन उठूं न पाही   कोणी आपले दोष न छेडी, त्‍याचें पुन्हां आचरण करी   चांगले करी, त्‍याचें भय न धरी   कवाध र न   बहु कामें एका हातीं, सिद्धीस न जातीं   मुलाचे लाड करावे, लाडानें वेडे न करावे   आकाशात वीज, घरांत स्त्री, वनांत मोर, मुखी तांबूल यांची शोभा काय वर्णन करावी   आली घडी संपादावी, उद्यांची चिंता न करावी   एक गोरी आणि बत्तीस खोड्या चोरी   एक गोरी, बहात्तर खांडी चोरी   एक गोरी, बहात्तर (हजार) खोडी चोरी   काय केली ईश्र्वरा, तुझ्या घरीं चोरी   चूक झाली पदरी घ्‍यावी, हुजत न करावी   चहाडी   चोरी   ज्ञाता-ज्ञात्यानें अनुमानानें परीक्षा करावी   ज्‍याचे चाकर म्‍हणविले, त्‍यासाठी मेहनत करावी   दिवसां माधुकरी आणि रात्रीं चोरी   पावसानें भिजविलें आणि सरकारनें-राजानें लुटलें-कोणाजवळ फिर्याद करावी   फेड-अपकाराची फेड उपकरानें करावी   बकरी घरोघरीं, धान्याची करिते चोरी   बुरटी चोरी   लोकनिंदा झांकावी आणि कर्तव्याची जागृति करावी   शेताआड चोरी आणि दादल्‍याआड शिंदळकी   शेताआड चोरी आणि नवर्‍याआड शिंदळकी   शिंदळकी   स्वतःची मोरी तेथें मुतायची काय चोरी   सीतेसारखी नारी पण तीही गेली चोरी   सोन्याची परीक्षा आगींत घ्यावी व आप्तांची परीक्षा विपत्तींत करावी   
: Folder : Page : Word/Phrase : Person