चुना पानाला न लागणें

एखादी गोष्‍ट अतिशय त्‍वरित पानाला चुना लावण्याइतका वेळहि न लावतां करणें. ‘भलताच उडविल चुना न लागेल पानाला।’ -अफला २१.७६.

Related Words

चुना पानाला न लागणें   पोहणीस लागणें   नांव न घेणें   ठिकाणी येणें-लागणें   काळीज काढून टाकले तरी विश्र्वास न येणें   उतरत्या पायरीस लागणें   शेक-शेक लागणें   पोट तडीस लागणें   मरण जाणणें-समजणें-कळणें कळूं लागणें   रीघ लागणें   बाकी न ठेवणें   पाऊल मागें न देणें   पोटाच्या पाठीस-मागे लागणें   भवति न भवति   अंगास कुयला लागणें   वर-वरं प्राणत्यागो न पुनरधमानामुपगमः।   इंगळास वोळंबे लागणें   पुराणामित्येव न साधु सर्वम्‌।   शेवटास लागणें   देवळांत काशाची घंटा टांगली, आवाज न निघे कदाकाळीं   सिगेला येणें-लागणें   हात पसरी तो हातारी, न देईल तो भिकारी   हातावर येणें-लागणें, हातावर दूध देऊं लागणें   असतांना दैव बरं, बुडवितांही न मरे   चिंता वाहतां बहुत, कर्ज न फिटे निश्र्चित   मनगट-मण (न) गट चावणें-चावून घेणें   शब्दाबाहेर पाऊल न टाकणें   कोणावरहि जो प्रीति न करी, त्‍यावर कोणी लोभ न धरी   साप न म्हणावा बापडा, नवरा न म्हणावा आपला   मुंग्या लागणें   मोघा-मोघा करतां येईना तो रांजण करुं लागणें   कसाला लागणें   सांकर-सांकर लागणें   वांगें वाढीस लागणें   सब छोडे मेरा रब न छोडे   विंदाण-न   बुळीद-न   कोणी आपले दोष न छेडी, त्‍याचें पुन्हां आचरण करी   जें न निघे संबंधीं तें निघे जेरबंदीं   जाणून अपराध करी, त्‍यास क्षमा न करी   शय्या पाळीतां आणिकेसी न रमे कांताः   सारखे-सारखे सारखे, कोणी न पारखे   उपकार करणें, त्याची बढाई न सांगणें   न दिसती तारांगणें   तुला न मला, घाल कुत्र्याला   चोर चोरीसे गया, तो हेरी फेरीसे न गया   चोरी, चहाडी, शिंदळकी (न करावी)   शब्द खालीं पडूं न देणें   आला हाकारा, टाकला पसारा, घर तेरा न मेरा   योग्यता-योग्यतेनें मिळवी, तें दैवावर न घालवी   अंगठयास आण लागणें   अंगाला सहस्त्र विंचू लागणें   अंगास कुयला लागणें   (अंगास) मीठ मोहर्‍या लागणें   अंगीं अन्न लागणें   अंगीं लागणें   अंतःकरणास चटका लागणें - बसणें   अंतर्यामास डाग बसणें - लागणें   अंत लागणें   अंताला लागणें   अन्न अंगीं लागणें   अन्नाच्या पाठीस लागणें   अनीनीस अनीन लागणें   अंबाडी - केसांची अंबाडी होणें - दिसूं लागणें   अभाळ डोक्याला लागणें - दोन बोटें उरणें - ठसठसा लागणें - ठेंगणें दिसणें - ठेंगणें होणें - टेंकणें   अळणी लागणें   आंच बसणें-लागणें   आधारास लागणें   इंगळास वोळंबे लागणें   इजूक लागणें   उंडकी लागणें   उत्तरपंथास लागणें   उतरत्या पायरीस लागणें   उदान लागणें   उशापायतीं असणें-उभा राहणें-बसणें-लागणें   ऊन वारा न सोसणें-लागणें   ऊन वारा सोसणें-लागणें   एखाद्याचे घरी पायी लागणें   कच्छपीं लागणें   कट्यार जिवाला असणें-लागणें   कडसणीस लागणें   कपाळीं डाग लागणें   कर्ज लागणें   कैलासाला डोके लागणें   कश्यपी लागणें   कश्यपीं लागणें   कसाला लागणें   केसास ढका लागणें   कांटी लागणें   काठी शिखरास लागणें   काठीस लागणें   काडीची आग माडीस लागणें   काडी लागणें   कानाशी लागणें   कानास-कानीं लागणें   कानीं कोचीं बसणें-लागणें   काळजीं-काळजाला लागणें   कासेस लागणें   कांहीं एक न लागणें   खटींखापरी लागणें-जाणें-मिळणें   
: Folder : Page : Word/Phrase : Person