चिंता वाहतां बहुत, कर्ज न फिटे निश्र्चित

केवळ काळजी केल्‍याने कर्ज फिटत नाही
त्‍याकरितां परिश्रम केले पाहिजेत.

Related Words

चिंता वाहतां बहुत, कर्ज न फिटे निश्र्चित   बुडीत कर्ज   बाकी न ठेवणें   पासंगास न पुरणें-न लागणें   नांव न घेणें   काळीज काढून टाकले तरी विश्र्वास न येणें   न न   पाऊल मागें न देणें   चुना पानाला न लागणें   न हिन्दुर्न यवनः।   भवति न भवति   वर-वरं प्राणत्यागो न पुनरधमानामुपगमः।   पुराणामित्येव न साधु सर्वम्‌।   हात पसरी तो हातारी, न देईल तो भिकारी   न करत कांहीं, वाईट शिकूं पाही   देवळांत काशाची घंटा टांगली, आवाज न निघे कदाकाळीं   नीच व्यसनीं बुडतां निंदिति दैवासि न स्वकर्मातें॥   असतांना दैव बरं, बुडवितांही न मरे   न घे ऐकून कोणाचें, कान फार बधीर त्याचे   शब्दाबाहेर पाऊल न टाकणें   मनगट-मण (न) गट चावणें-चावून घेणें   साप न म्हणावा बापडा, नवरा न म्हणावा आपला   कोणावरहि जो प्रीति न करी, त्‍यावर कोणी लोभ न धरी   गरीबाला बहु मुलें होती, त्‍याची चिंता ईश्र्वराला असती   चिंता करी राग, तेव्हां आत्‍मा धरी जाग   बहुत धारांचें निवडुंग   जेथें प्रीति थोडी, तेथे बहुत खोडी   कर्ज केल्‍यामागें, खोटें बोलावें लागे   उपकार करणें, त्याची बढाई न सांगणें   कोणी आपले दोष न छेडी, त्‍याचें पुन्हां आचरण करी   जें न निघे संबंधीं तें निघे जेरबंदीं   जाणून अपराध करी, त्‍यास क्षमा न करी   सब छोडे मेरा रब न छोडे   कवाध र न   बहु कामें एका हातीं, सिद्धीस न जातीं   मुलाचे लाड करावे, लाडानें वेडे न करावे   विंदाण-न   बुळीद-न   न पुरे माझ्या गारीं, कोठला माधुकरी   जेथें बसे जांभूळवाही, तेथें तन उठूं न पाही   न दिसती तारांगणें   तुला न मला, घाल कुत्र्याला   शय्या पाळीतां आणिकेसी न रमे कांताः   सारखे-सारखे सारखे, कोणी न पारखे   आला हाकारा, टाकला पसारा, घर तेरा न मेरा   योग्यता-योग्यतेनें मिळवी, तें दैवावर न घालवी   शब्द खालीं पडूं न देणें   चोर चोरीसे गया, तो हेरी फेरीसे न गया   चोरी, चहाडी, शिंदळकी (न करावी)   चांगले करी, त्‍याचें भय न धरी   अनुभव पटे आणि संशय फिटे   कर्ज   कोणाला झाली सीता, आणि कोणाला पडली चिंता   चिंता   जें नाहीं येत देतां, तें ना म्‍हणतां नसे चिंता   जशास तसें भेटे, मनाचा संशय फिटे   जशास तसा भेटे, मनीचा संशय फिटे   डोईचे वाटेनें कर्ज देणें   देना थोडा, दिलासा बहुत   दम कोता और घुस्सा बहुत   निश्र्चित   बुडीत कर्ज   बहुत   राष्ट्रीय कर्ज   शेरास सवाशेर भेटे, मनाचा संशय फिटे   शिव भेटे, संशय फिटे   
: Folder : Page : Word/Phrase : Person