चांगले करी, त्‍याचें भय न धरी

सत्‍कृत्‍यापासून कोणासहि भय उत्‍पन्न होत नाही. सत्‍कृत्‍य करण्यास केव्हांहि डरूं नये.

Related Words

नांव न घेणें   काळीज काढून टाकले तरी विश्र्वास न येणें   खर्च लागे निरंतर त्‍यांत नाही अंतर, मिळकत अशाश्र्वत विचार करी सतत   टका करी कामकाज   बाकी न ठेवणें   पाऊल मागें न देणें   चुना पानाला न लागणें   भवति न भवति   पुराणामित्येव न साधु सर्वम्‌।   घडून आल्‍यावरी, उपाय काय करी   वर-वरं प्राणत्यागो न पुनरधमानामुपगमः।   कोणावरहि जो प्रीति न करी, त्‍यावर कोणी लोभ न धरी   दाम करी काम, बिबी करी सलाम   एका दिवसाचें सुख, त्याचें दुणें होय दुःख   जो निगुर्‍या त्‍याचें तोंड सकाळी पाहूं नये   कोणी आपले दोष न छेडी, त्‍याचें पुन्हां आचरण करी   जाणून अपराध करी, त्‍यास क्षमा न करी   ज्‍याचा दर्या, त्‍याचें वैभव   आपणा लागे काम। वाण्या धरीं गूळ। त्याचें यातिकूळ। काय किजे।।   चिंता करी राग, तेव्हां आत्‍मा धरी जाग   हात पसरी तो हातारी, न देईल तो भिकारी   देवळांत काशाची घंटा टांगली, आवाज न निघे कदाकाळीं   साप न म्हणावा बापडा, नवरा न म्हणावा आपला   चिंता वाहतां बहुत, कर्ज न फिटे निश्र्चित   असतांना दैव बरं, बुडवितांही न मरे   मनगट-मण (न) गट चावणें-चावून घेणें   शब्दाबाहेर पाऊल न टाकणें   अंधळा लिही थोटा दिवा धरी   रिकामे आर्म दोघां कय भय   ईश्र्वराचे भय, हाच ज्ञानाचा उदय   जसें स्‍वप्नसृष्‍टि क्षणिक, तसे भय सुख क्षणिक   करील त्‍याचा कारभार, मारील त्‍याची तलवार, राखेल त्‍याचे घर व खपेल त्‍याचें शेत   अल्प भाग्य अभिमान, त्याच गर्वै त्याचें मरण   वाटेचा वाटसरु, त्याचें नशीब कशाचें थोरु   ज्‍याच्या गळ्यांत सरी ते सारी रात्र घोकणी करी, व ज्‍याचे गळ्यात दोरी ते सारी रात्र निद्रा करी   चारी सुना गरवार करी   बुळीद-न   विंदाण-न   सब छोडे मेरा रब न छोडे   तुला न मला, घाल कुत्र्याला   न दिसती तारांगणें   शय्या पाळीतां आणिकेसी न रमे कांताः   सारखे-सारखे सारखे, कोणी न पारखे   उपकार करणें, त्याची बढाई न सांगणें   जें न निघे संबंधीं तें निघे जेरबंदीं   चोरी, चहाडी, शिंदळकी (न करावी)   शब्द खालीं पडूं न देणें   चोर चोरीसे गया, तो हेरी फेरीसे न गया   आला हाकारा, टाकला पसारा, घर तेरा न मेरा   योग्यता-योग्यतेनें मिळवी, तें दैवावर न घालवी   
: Folder : Page : Word/Phrase : Person