"ग" Words

  |  
(गु.) बापाने बाप नहि कहुं तो पडोसीने काको केहवानो?   (गाडी इ.) भलत्याच रुळावर नेणें   (गांडींत) पाणी शिरणें   (गांडींत) पाणी सोडणें   (गो.) उडत्या पांखरांची शेटां मोजप   (गो.) उदरा पोराक लोखंडा खेळ कित्याक   (गो.) उंदीर हागतलो किते नी शेणो थापतालो किते   (गो.) उष्ट्या हातान् कावळो हाबडप   (गो.) कुंभार त्‍यांका नाय सुमार   (गो.) करणें थोडे उलवणें चड   (गो.) कानां भिडॅल घाल   (गो.) जेवरे पुता वाटींत माका गोड करटींतु   (गो.) डोंगर विलो अनि उंदीर जालो   (गो.) तवो तापिल्‍या वेळारि रोटि भाजून घेवंका   (गो.) तीळु खावुनु व्रत भ्रष्‍ट   (गो.) सुनेचो पाय लागल्यार सुनेनं पायां पडूंक जाय आनि मायचों पाय लागल्यार सुनेनच पायां पडूंक जाय   (गोष्‍ट) कडेलोटावर येऊन ठेपणें   (गोष्टीची, बोलण्याची) मूस फूटणें      गू   गे   गै   गू किवचणें-चिवडणें   गू चिवडणें   ग ची बाधा   ग ज   गू जाळणें   गू जाळून धूर करणें   गू देकिलें डुक्‍करशे हासता   ग दि माडगूळकर   गू न्हय भट हागलो   गू माणूस   ग ळ णे   ग ह पाटील   गइबत्या   गइबती   गइबी   गइमेढकें   गई   गईगोळा   गईप-ब   गईब or प   गईर   गईसर   गईसर-रा   गऊळवाडा   गुखडी   गुखाड   गुखाड-डी   गुखाडी   गुंग   गुंगु   गंगु हैबती   गुग्गल   गुग्गुल   गुग्गूल   गुग्गुळ   गुग्गुळी   गेंगडी   गुंगणें   गेंगणें   गेंगणा   गुंगणी   गंगेत उभे राहून तुलसीदास हातांत घेणें   गंगेत घोडे न्हाणे   गंगेत न्हालें, यमुनेत न्हाल, अंगी नाही पुण्य आलें   गंगेत-गंगेला-गंगेस घोडें नहाणें   गंगेतील पाणी गंगेत सोडणें   गंगथडी   गगन   गगनगर्भ   गगनचुंबित or गगनचुंबी   गगनचुंबित-चुंबी   गगनचुंबी   गगनपथ   गगनपंथ   गगनपुष्प   गगनबावडा   गगनमंडल   गगनमूर्धन   गगनांत भरणें   गगनाला गवसणी घालणें   गगनाशीं गांठ बांधणें-लावणें-घालणें   गगनाशीं भांडणें   गगनासारखी मैत्री, तिळा बरोबर नातें (बरोबर होत नाहीं)   गगनीं दिवा लावणें   गगनीची वीज कोसळणें   गुगुपंजर   गंगमुखी   गंगमोहरा or री   गंगमोहरी   गेंगरणें   गंगेरीपान   गुगुली गोलंदाजी   गुगळ   गुगुळ   गुगूळ   गुगळी   गुंगविणें   गंगा   
  |  
: Folder : Page : Word/Phrase : Person