क्ष

"क्ष" Words

  |  
क्ष   क्षण   क्षणं चित्तं क्षणं वित्तं क्षणं जीवति मानवः   क्षण धन काया, जाऊं न द्या वायां   क्षणैक   क्षण-क्षणं चित्तं क्षणं वित्तं   क्षण-क्षण देणें   क्षणन   क्षणप्रभा   क्षणबुद्धी   क्षणभंगुर   क्षणभंगुर संसार   क्षणभरि-री   क्षणमात्र   क्षणविध्वंसिन: कायाः न चिंता मरणे रणे   क्षणशःकणश्चैव विद्यामर्थंच साधयेत्‍   क्षणामध्यें गाजीचा पाजी, पाजीचा गाजी होतो   क्षणिक   क्षणिक-क्षणिक बुद्धि असणें (त्याचें) जिणें व्यर्थ   क्षणिकबुद्धी   क्षणिकसुख आणि देहाची माती   क्षत   क्षत्तु   क्षत्तृ (क्सॅथ्रोई) (गणराज्य)   क्षत्र   क्षत्रंजय   क्षत्रधर्मन् (क्षत्रवर्मन्)   क्षत्रबंधु   क्षत्रवृद्ध   क्षत्रवृद्ध II.   क्षत्रवर्मन   क्षत्रश्री प्रातर्दनि   क्षत्री   क्षतवृत्ति   क्षतव्रत   क्षति   क्षति-क्षति-क्षिति बाळगणें   क्षती   क्षपणक   क्षपा   क्षम   क्षमता   क्षमविश्वकर   क्षमेसारखें तप नाहीं   क्षमेसारखें भूषण नाहीं   क्षमेसारखें शस्त्र नाहीं   क्षमा   क्षमा II.   क्षमा-क्षमावान सर्व जाणतो-साधतो   क्षमावत्‍   क्षमावंत   क्षमावत्‍ II.   क्षमाशस्त्र जया नराचिया हातीं । दुष्ट तयाप्रति काय करी ॥   क्षय   क्षयगामी   क्षयतिथी   क्षयपक्ष   क्षयमास   क्षयरोग   क्षयिष्णु   क्षयी   क्षर   क्षरणें   क्षरण होणे   क्षांत   क्षात्र   क्षात्रतेज   क्षात्रधर्म-व्रत   क्षांति   क्षांति-क्षांतितुल्यं तपोनास्ति   क्षाती   क्षानत   क्षान्ति   क्षाम   क्षार   क्षार-क्षारत्रय   क्षारदशक   क्षारपंचक   क्षारमेह   क्षारषट्‍क   क्षाराष्टक   क्षालणें   क्षालन   क्षालित   क्षाळणें   क्षिण   क्षिणणें   क्षिति   क्षितिज   क्षितिज्या   क्षितिमुखाविद्ध   क्षिती   क्षिपक   क्षिपण   क्षिप्त   क्षिप्र   क्षिप्रप्रसादन   क्षिप्रा   क्षिरापत   क्षीण   
  |  
: Folder : Page : Word/Phrase : Person