क्ष

क्षाराष्टक

पळस,
निवडंग,
आघाडा,
चिंच,
रुई,
जव,
मोरवावृक्ष,
तिलनाल. या आठ क्षार वृक्षांचा समूह.