Dictionaries | References

कोणी आपले दोष न छेडी, त्‍याचें पुन्हां आचरण करी

दुसर्‍यांनी आपले दोष दाखविले नाहीत तर आपल्‍या हातून वारंवार त्‍याच चुका झाल्‍यावांचून राहात नाहीत.

Related Words

कोणी आपले दोष न छेडी, त्‍याचें पुन्हां आचरण करी   नांव न घेणें   काळीज काढून टाकले तरी विश्र्वास न येणें   सगळा गांव बाबाचा, आणि कोणी नाहीं माझ्या कामाचा   कोणी कोणाचा गुरु होत नाहीं   आपलें गमवूं नये, दुसर्‍यावर दोष ठेऊं नये   फुटकी कांच नी गेली पत, पुन्हां येत नाहीं   गमजा न चालूं देणें   टका करी कामकाज   लाज नाहीं मना, कोणी कांहीं म्हणा   आला हाकारा, टाकला पसारा, घर तेरा न मेरा   बाकी न ठेवणें   चुना पानाला न लागणें   शिवाणीं उभा न करणें   भवति न भवति   देवळांत काशाची घंटा टांगली, आवाज न निघे कदाकाळीं   घडून आल्‍यावरी, उपाय काय करी   आपले मांडी (गांडी) खालचे गेलें, मग त्यावर एक बसोत की दोन बसोत   पुराणामित्येव न साधु सर्वम्‌।   तुला न मला, घाल कुत्र्याला   कोणावरहि जो प्रीति न करी, त्‍यावर कोणी लोभ न धरी   निजलेल्याला कोणी उठवील, जाग्याला कोण उठवील?   जाणून अपराध करी, त्‍यास क्षमा न करी   आपणा लागे काम। वाण्या धरीं गूळ। त्याचें यातिकूळ। काय किजे।।   कोणी अमरपट्टा घेऊन आला नाही   बासा न राहे और कुत्ता न खाये   असतांना दैव बरं, बुडवितांही न मरे   चिंता वाहतां बहुत, कर्ज न फिटे निश्र्चित   साप न म्हणावा बापडा, नवरा न म्हणावा आपला   शब्दाबाहेर पाऊल न टाकणें   अल्प भाग्य अभिमान, त्याच गर्वै त्याचें मरण   वाटेचा वाटसरु, त्याचें नशीब कशाचें थोरु   करील त्‍याचा कारभार, मारील त्‍याची तलवार, राखेल त्‍याचे घर व खपेल त्‍याचें शेत   एका दिवसाचें सुख, त्याचें दुणें होय दुःख   ज्‍याच्या गळ्यांत सरी ते सारी रात्र घोकणी करी, व ज्‍याचे गळ्यात दोरी ते सारी रात्र निद्रा करी   सुगरीण करी भांडेः उठवळ काठवट घेऊन हिंडे   चिंता करी राग, तेव्हां आत्‍मा धरी जाग   सुग्रण करी भांडे, चुलीपुढें धांडे   लांडा भुडां हात, दाल्ला करी भात   आमचे घरी येऊं नका, आपले घरी जेऊं नका, उपाशी पण राहूं नका   शय्या पाळीतां आणिकेसी न रमे कांताः   न दिसती तारांगणें   उपकार करणें, त्याची बढाई न सांगणें   चोरी, चहाडी, शिंदळकी (न करावी)   शिंवाणीं उभा न करणें   बियाह न कीया, बराततो देखी है   शब्द खालीं पडूं न देणें   चोर चोरीसे गया, तो हेरी फेरीसे न गया   सटवीनें लिहिलें भाळीं, तें न चुके कदाकाळीं   जें न निघे संबंधीं तें निघे जेरबंदीं   
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Search results

No pages matched!

Related Pages

  |  
  |  
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP