Dictionaries | References

कोणावरहि जो प्रीति न करी, त्‍यावर कोणी लोभ न धरी

जो मनुष्‍य स्‍वतः कोणावर प्रेम करीत नाही, त्‍याबद्दल दुसर्‍या कोणासहि प्रेम वाटत नाही.

Related Words

नांव न घेणें   काळीज काढून टाकले तरी विश्र्वास न येणें   कोणावरहि जो प्रीति न करी, त्‍यावर कोणी लोभ न धरी   गमजा न चालूं देणें   जो काम लोभ दूर सारी, तो सुखें वर्ते देहधारी   बाकी न ठेवणें   चुना पानाला न लागणें   भवति न भवति   शिवाणीं उभा न करणें   लोभ लचकला, डोळा पिचकला   सगळा गांव बाबाचा, आणि कोणी नाहीं माझ्या कामाचा   कोणी कोणाचा गुरु होत नाहीं   घडून आल्‍यावरी, उपाय काय करी   टका करी कामकाज   आला हाकारा, टाकला पसारा, घर तेरा न मेरा   आपना वही जो आपने काम आवे   देवळांत काशाची घंटा टांगली, आवाज न निघे कदाकाळीं   जो मनुष्‍य कर्जदार, त्‍याला नेहमी शब्‍दमार   लाज नाहीं मना, कोणी कांहीं म्हणा   पुराणामित्येव न साधु सर्वम्‌।   तुला न मला, घाल कुत्र्याला   (जो) घोडा खुशीने भार घेतो त्‍यावर सर्व पडतो   चोर चोरीसे गया, तो हेरी फेरीसे न गया   कोणी आपले दोष न छेडी, त्‍याचें पुन्हां आचरण करी   असतांना दैव बरं, बुडवितांही न मरे   चिंता वाहतां बहुत, कर्ज न फिटे निश्र्चित   साप न म्हणावा बापडा, नवरा न म्हणावा आपला   निजलेल्याला कोणी उठवील, जाग्याला कोण उठवील?   शब्दाबाहेर पाऊल न टाकणें   चिंता करी राग, तेव्हां आत्‍मा धरी जाग   कोणी अमरपट्टा घेऊन आला नाही   सटवीनें लिहिलें भाळीं, तें न चुके कदाकाळीं   शिंवाणीं उभा न करणें   शब्द खालीं पडूं न देणें   बियाह न कीया, बराततो देखी है   उपकार करणें, त्याची बढाई न सांगणें   शय्या पाळीतां आणिकेसी न रमे कांताः   न दिसती तारांगणें   चोरी, चहाडी, शिंदळकी (न करावी)   जेथें प्रीति थोडी, तेथे बहुत खोडी   सूकृतीच्या पोटीं जन्म घेई प्रीति   अंधळा लिही थोटा दिवा धरी   आपले मांडी (गांडी) खालचे गेलें, मग त्यावर एक बसोत की दोन बसोत   लोभ लचकला, पान्हा सुटला   जो तो आपलें घोडें पुढें ढकलतो   सुग्रण करी भांडे, चुलीपुढें धांडे   जो भ्रमण करतो, त्‍याला संसार नसतो   सुगरीण करी भांडेः उठवळ काठवट घेऊन हिंडे   लांडा भुडां हात, दाल्ला करी भात   ज्‍याच्या गळ्यांत सरी ते सारी रात्र घोकणी करी, व ज्‍याचे गळ्यात दोरी ते सारी रात्र निद्रा करी   
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Search results

No pages matched!

Related Pages

  |  
  |  
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP