कावडी.बाबा

Related Words

बाबा   बाबा पुता करणें   बाबा-बाबा खाऊन उठणें   दादा बाबा करणें-बाबा पुता-बाई करणें   कावडी   जेव रे पुता (बाबा) वाटींत, म्‍हणे मला नरटींत गोड लागतें   बाबा जाणें संक्रांत जाणें   बाबा गेला आणि दशम्याहि गेल्या   दादा रामराम, बाबा रामराम   बाबा बाह्मण-आई सवाष्ण, सुवासीन   दादा बाबा मला करा, पण ठकवूं नका जरा   बाबा गातो नि सोमा ऐकतो   बाई आली पणांत, आणि बाबा गेला कोनांत   आई आई बाबा आले, आले तुला खेळवायला अन् मला लोळवायला   बाभळीचा कांटा, बोरीचें साल, बाबा कशाचा पैसा आणि कशाचे लाड   खांवक मी जाणा, दिंव्‌क माझॉ बाबा जाणा   नागवलासरे बाबा, नागवल्या आयाबाया   महादेव बडादेव, सब देवनका बाबा   आई! मी ढेप आणतों, तर मुंगळ्या बाबा! तुझी कंबरच सांगते आहे   
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Related Pages

: Folder : Page : Word/Phrase : Person