काळीज काढून टाकले तरी विश्र्वास न येणें

अविश्र्वासाची परमावधि
काही केले तरी खरे न मानणार्‍या मनुष्‍याबद्दल म्‍हणतात
मनापासून सर्व सत्‍य सांगितले तरी ते खरे न वाटणें.

Related Words

काळीज काढून टाकले तरी विश्र्वास न येणें   आडबें येणें   हातपाय मोडणें-मोडून येणें   दांतावर येणें   फुलार्‍यास येणें   रंगणास येणें   नांव न घेणें   ठिकाणी येणें-लागणें   नाकावर पदर येणें   पुढिला मरण येणें   साप न म्हणावा बापडा, नवरा न म्हणावा आपला   मुदलावर येणें   पालथा येणें   फळ-फळास-फळां येणें   भराक्या सरसा येणें-जाणें-पडणें   मांजर-मांजर आडवें येणें   नाकिर्दीस येणें   बाकी न ठेवणें   चुना पानाला न लागणें   भवति न भवति   हात घशांत घातला तरी कोरडाच   काळीज दो जागा होणें   गुणास येणें पडणें   घडून येणें   पुराणामित्येव न साधु सर्वम्‌।   तिळागुणी येणें   चोर चोरीसे गया, तो हेरी फेरीसे न गया   देवळांत काशाची घंटा टांगली, आवाज न निघे कदाकाळीं   कोणावरहि जो प्रीति न करी, त्‍यावर कोणी लोभ न धरी   शब्दाबाहेर पाऊल न टाकणें   मनगट-मण (न) गट चावणें-चावून घेणें   सिगेला येणें-लागणें   प्रहर दिवस येणें   उंच (थोर) वाढला एरंड, तरी काय होईल इक्षुदंड   नित्य चमकुवंच्या वाटेरि जाले तरी पायु आदळु फावजाता   मनाची नाहीं, पण जनाची तरी ठेवावी   ढगच नसते तर विजेची मौज तरी कशी दिसली असती   तोंडावर पदर येणें   चोरी, चहाडी, शिंदळकी (न करावी)   शब्द खालीं पडूं न देणें   न दिसती तारांगणें   तुला न मला, घाल कुत्र्याला   उतू जाणें-येणें   आला हाकारा, टाकला पसारा, घर तेरा न मेरा   सुवर्णाचें गोकर्ण तोंडात धरुन जन्मास येणें   योग्यता-योग्यतेनें मिळवी, तें दैवावर न घालवी   पोटांतून उगळणे-कळवळा येणें   शय्या पाळीतां आणिकेसी न रमे कांताः   सारखे-सारखे सारखे, कोणी न पारखे   उपकार करणें, त्याची बढाई न सांगणें   अऔसेस पुनवेस येणें - घडणें   अंग चढून येणें   अंगांत शीतकळा येणें   अंगावर गोण,गोणी येणें   अंगास बसतें येणें   अंगास मुंग्या येणें   अंगीं येणें   अडचा-अडीच कांड्यावर येणें   अंड्यास येणें   अंडास येणें   अडीच - अडीच कांड्यावर येणें   अंतरमाळा गळ्यांत येणें   अंतरीं साक्ष येणें   अंधळें मुला उपयोगी नातरी आई बाप डोळे चांगले तरी   अनेक कल्पना मनीं करी त्याचें एकहि सत्य न घडे तरी   अन्नाआड येणें   अपराधाची क्षमा करी मनांतलें न जाय तरी   अंबट तोंड होणें - होऊन येणें - पडणें   अभाळ येणें   अभाळावर अभाळ येणें   अरेतुरेवर येणें   अर्धोदकीं येणें   अवदसेची फेरी येणें   अवसे पुनवेस येणें-घडणें   अवसानांत येणें असणें   अविचारें न्याय करी, पश्र्चात्ताप पावे तरी   अस्तमान होय तोंवरी, न कळे काय होईल तरी   अस्मान फाडून येणें   आईच्या पोटास रोग येणें   आंकड्यास येणें, आंकड्या लांबणें-लवणें   आकारास येणें   आडबें येणें   आनंदाचे भरते येणें-लोटणें   आपलेपणांत येणें   आपल्‍या ढंगावर येणें   आवडेल ते खाय परी, चोरून घेऊं नको तरी   आशेनें जाणें, निराशेनें येणें   आसनी येणें   ईड येणें   उच्चींत येणें   उच्छाद येणें   उचलून जाणें-येणें   उचितास येणें   उजागरीस येणें   उटारेंटीस येणें   उतू जाणें-येणें   उत्तम खर्गावर येणें   उत्पन्नास येणें   उतूं येणें   उदरी येणें   
: Folder : Page : Word/Phrase : Person