ऑर्डिनन्स

 पु. 
शासन ; कायदा .
वटहुकूम . ऑर्डिनन्स प्रसिध्द करुन वृत्तपत्रांची मुस्कुटदाबी करण्यांत आली . - के १७ . ६ . ३० . [ इं . ]