उपकार करणें, त्याची बढाई न सांगणें

आपण एखाद्यावर उपकार केला असतां त्याची वाच्यता करणें किंवा बढाई सांगणें हे उथळ मनाचे लक्षण आहे.

Related Words

उपकार   फरक-फरक करणें   उभा करणें   वळतें करणें   वखवख-वखवख करणें   नांव न घेणें   स्वतः-स्वतःची स्वतः पूजा करणें   आर्ये करणें   मखलाशी-मखलाशी करणें   काळीज काढून टाकले तरी विश्र्वास न येणें   सार-सार करणें   चुना पानाला न लागणें   फलटणी पारायण करणें   पैंबदी करणें   नवा जुना करणें   खाऊन खाऊन गोबर करणें   बाकी न ठेवणें   बोट-बोट करणें-दाखविणें   सात पांच करणें   बाजार करणें   बरबाद-बरबाद करणें   भवति न भवति   शिक्का-शिक्का मोर्तब करणें   देखली बुधी करणें   मूठ दाबणें-चेपणें-गार करणें-भरणें   पुराणामित्येव न साधु सर्वम्‌।   मांडीचे उसे करणें   घराचे घरकुल करणें   तृणाची शेज करणें   लवणभंजन करणें   बडे लोकांचें मागणें, गरिबांस संकुचित करणें   साप न म्हणावा बापडा, नवरा न म्हणावा आपला   (वर) पुष्पांजलि करणें-देणें   शब्दाबाहेर पाऊल न टाकणें   मनगट-मण (न) गट चावणें-चावून घेणें   गोठाण्यावरच्या गाई, गवळी मारतो बढाई   करील त्‍याचा कारभार, मारील त्‍याची तलवार, राखेल त्‍याचे घर व खपेल त्‍याचें शेत   चोर चोरीसे गया, तो हेरी फेरीसे न गया   शब्द खालीं पडूं न देणें   दोन जिवांचा निवाडा करणें   चोरी, चहाडी, शिंदळकी (न करावी)   मोकळा-मोकळा कंठ करणें-करुन रडणें   खितखित करणें   आला हाकारा, टाकला पसारा, घर तेरा न मेरा   योग्यता-योग्यतेनें मिळवी, तें दैवावर न घालवी   शय्या पाळीतां आणिकेसी न रमे कांताः   सारखे-सारखे सारखे, कोणी न पारखे   न दिसती तारांगणें   तुला न मला, घाल कुत्र्याला   ठयां करणें   अक्कल सांगणें   अडचणी सांगणें   अपकार - अपकारीं उपकार करणें   अल्प देणगी देणें, तेवढा उपकार घेणें   आपलें व्यंग लोकांस सांगणें, हेंच शत्रूस आनंद करणें   उखाणा सांगणें   उचलून बोलणें-गोष्टी सांगणें   उपकार   उरावर हात ठेवून सांगणें-बोलणें   उलटून गोष्टी सांगणें   उसनी गोष्ट सांगणें   कान उघडून सांगणें   (कान) मंत्र सांगणें-फुंकणें   कानांत-कानामध्ये मंत्र सांगणें-फुंकणें   खरपूस बोलणें-सांगणें   गादीवर गोष्‍ट सांगणें   गांवानांवाची हरकी देणें-सांगणें   गोठाण्यावरच्या गाई, गवळी मारतो बढाई   गोष्‍टी सांगणें   चढती गोष्‍ट सांगणें   चार गोष्‍टी सांगणें   छातीला हात लावून म्‍हणणें-सांगणें   जड सांगणें   जीव तोडून करणें-वागणें-सांगणें   झाल्‍यावर न्याय, मग बाद सांगणें तें काय   तिखट मीठ लावून सांगणें-तोलणें   तीन तेरा नव बारा (सांगणें)   दैना-दैना भाकणें-दाखविणें-सांगणें   नगार्‍याचे घाई, तेथें टिमकीची काय बढाई   नचा पाढा वाचणें-सांगणें-घट(ट्ट)करणें-घोकणें-पाठ असणें   न्याय सांगणें   नागव्या गोष्टी करणें-सांगणें   नाणें सांगणें   नांव सांगणें-लावणें-घालणें-देणें   पडल्या पडल्या गोष्टी सांगणें   प्रश्न सांगणें   पाटलाची घोडी, महाराची बढाई   पावसानें भिजविलें व सरकारनें मारलें त्याची लाज नाहीं   बढाइकी or बढाई   बढाई   बुद्धि करणें-सांगणें   बन्न-बन्नाखालीं बसून सांगणें   बन्नाखालीं बसून सांगणें   बनवून सांगणें   बनविणें-बनवून सांगणें   बयाद-ज-बयाद-ज सांगणें-लावणें-दाखविणें   बाऊ-बाऊ करणें-करुन ठेवणें-सांगणें-दाखविणें   बारा गोष्टी-कथा सांगणें-करणें-गाणें   बारापंधरा करणें-सांगणें   बालबाल बोलणें-सांगणें   
: Folder : Page : Word/Phrase : Person