आई गेली देवाला, देव आला घराला

आईने देवाच्या दर्शनाकरितां देवळांत जावे तो इकडे देवानें तिच्या घरी येऊन जावे. व दोघांची चुकामूक पडून तिला दर्शन मात्र होऊं नये. याप्रमाणे एखादे कार्य करण्याबद्दल आपण परिश्रम करावे परंतु ते कार्य होण्याची संधि मध्यंतरी येऊन कार्य मात्र होऊं नये व ती संधि आपणांस साधता येऊं नये, अशी स्थिति झाली म्हणजे ही म्हण योजतात.

Related Words

जन्माला आई आणि पाजाला दाई   दुष्टास देव धारजिणा   धर्माची आई आणि काय देई   दिवस झाडावर आला   घराला पाया, राष्‍ट्राला बाया   दाष्टयास देव धार्जिणा   मानणें-मानला तर देव, नाहीं तर दगड धोंडा   उटारेटा, कुंटण गेली हाटा   अंगार्‍याला गेला, पांगारा घेऊन आला   पिछेसे आई, आगे गई   दिवस दारीं आला   दिवस दारीं बाहेर आला   आला हाकारा, टाकला पसारा, घर तेरा न मेरा   काळ आला होता पण वेळ आली नव्हती   देवाला द्यावे कण, घ्यावे मग   बाईल गेली यात्रेला आणि लौकरच आली घराला   पाद्री-पाद्री पडलो बोवाळाक, इगर्जंनागैली-लुटली गेली   रडतो आई आई आणि म्हणतो बाई बाई   कोणी अमरपट्टा घेऊन आला नाही   मनाचें मोठेपण, देवाला करावें अर्पण   पोटभर जेवला अन्‌ देवाला विसरला   जगाची रहाटी, देवाला विसरती   मन जाणें पापा आणि आई जाणे मुलाच्या बापा   कुणब्‍याची आई, कुणब्‍यास व्याली   खोबऱ्याची आई   पायाची तिडीक मस्‍तकास गेली   फुटकी कांच नी गेली पत, पुन्हां येत नाहीं   चार जणांची आई, बाजेवर जीव जाई   पाहुणी आली आणि म्होतुर लावून गेली   जिकडे गेली वांझ, तिकडे झाली सांज   रांडेजवळ रांड गेली आणि फटरांड झाली   औषधावांचून खरूज मेली (गेली)   आशा सुटेना, देव भेटेना   वेळ आली पण काळ नाहीं आला   सारासार-सारासार विचार केला, प्राणी आला जन्माला   एका देवा केशवा, दूसरा देव नसावा   सोनें केलें देवानें आणि सोन्याचा देव केला माणसानें   सावध-सावधपणें यत्न करावा, देव तेथेंचि जाणावा   देव घालणे - पडणें   पैचा घेतला गूळ, वर घातलें पाणी, देव केला, धर्म केला, धर पोरा। मार बचक, गूळच गूळ!   द्वादशीचा दिवस आला, आरंभ नाहीं चुलीला   देव होतां पाठमोरा।नसतीं विघ्नेंयेतीं घरा।   व्याही-व्याही पाहुणा आला तरी रेडा दुभत नाहीं   शिंदळचार-चाळे-देव   आकांशातील देवाची तुटली दोरी, मृत्युलोकचा देव बोंबल्या भारी   अंगार्‍याला गेला दिवस करायला आला   आप सांडुन पर धरी, त्याची मनसुबी देव करी   देव नाही भेटला आणि शेवटीं मेला   नको गे बाई! कोंकणांतलो घोव, सोंवळा (नेसणें) सोडून घेव पण निरोप देव   आई! मी ढेप आणतों, तर मुंगळ्या बाबा! तुझी कंबरच सांगते आहे   अंगार्‍याला गेला दिवस करायला आला   अंगार्‍याला गेला, पांगारा घेऊन आला   अझ आला   अंधळें म्हणते पाला पाला बहिरें म्हणतें शेताचा मालक आला   अबब - अबब ! केवढाहो नदीस पूर आला   असत्याचा बाप, नसत्याची आई   आई   आथी गेली नि पोथी गेली   आला   आली गेली   कातबोळाला गेला आणि बारशाला आला   कान उपटले तेव्हां ताळ्यावर आला   काशी केली वाराणशी केली, कर्माची (कपाळाची) कटकट नाही गेली   कोणी अमरपट्टा घेऊन आला नाही   खोबर्‍याची आई   गांड धुवायला गेला, तेथे अंड हाती लागला-आला   गांड वर्‍हाडाला गेली   गायीला दावें, घराला म्‍हातारें व्हावें   गोठ्यांत गाताडी, घराला म्‍हातारी   घरापरी घर गेलें, बायको परी बायको गेली   घरापरी घर गेलें, बायकोपरी बायको गेली   घराला दार आणि कुतर्‍याला मार   घराला धूस लागणें   घराला नाहीं कौल, रिकामा-लटके डौल   घराला पदर असणें   घराला पाया, राष्‍ट्राला बाया   घराला राम राम ठोकणें   चंद्र व्यापली, शुद्धी गेली   चोराची नाहीं, शिंदळाची आई   जेथें भाव, तेथें देव   ज्‍यापुढें धुपाटणें नाहीं, तो देव नाहीं   जसा भाव, तसा देव   जो संसारी नांदला, तेणें सुचविलें देवाला   तंटा मिटवायाला गेला, आणि गव्हाची कणीक करून आला   तीळ खाल्‍ला तिळाइतकी भूक गेली   थोरली आई   दगडाला शेंदूर फासून देव करणें   दगडाला शेंदूर फांसून देव करणें   दृढभाव तोच देव   दया तेथे देव   द्या-द्या थै देव   द्रव्या(घना)परी द्रव्य गेलें, बायको परी बायको गेली   द्रव्यापरी द्रव्य गेलें, बायको परी बायको गेली   देव   देव II.   देव करणें   देव देव करणें   देवापुढचा देव or देवापुढें देव   देवाला फूल, घराला मूल   दिवस झाडावर आला   
: Folder : Page : Word/Phrase : Person