आईच्या कासोट्याला हात घालणें

मातृगमन करणें. आईशी व्यभिचार करणें
अत्यंत नीच कृत्य करणें. तु०-जनमस्थानी लघुशंका करणें.

Related Words

साष्टांग-साष्टांग नमस्कार घालणें   पायापुढें दोनच हात पाहणें   बेचाळीसचा अंक घालणें   देवावर हात ठेवणें   किसका हात चले, किसकी जबान चले   बिछू-बिछूका मंतर ना ज्याने, सांपके बिलमें हात डाले   जेवूं घालणें   वाडूक नज जाल्यारि हात उष्टो   संवयेचो हात तॉंणा वता   आसन घालणें-ठोकणें   उरावर हात ठेवून सांगणें-बोलणें   घरांत सात हात वेळू फिरतो   टाळूवर तेल घालणें-ओतणें   अंग घालणें   जीव अरडींदरडीं घालणें - पाडणें   घालघसरावर घालणें   जखमेवर मीठ घालणें-चोळणें   कानावर घालणें   हात (ता-तो) फळी   फिरकंडें-फिरकंडयांत घालणें-पाडणें   हात मारणें   पापाचा पाया घालणें   कांट्यावर घालणें   (मुलगा-मूल)पाटीवर घालणें, बसविणें, लावणें   हात बाटवावा परंतु हाड बाटवूं नये   हात फिरणें   ऊन पाण्यानें हात भाजतील म्हणोन काय आग लागेल?   हात कापून देणें   लांबणीवर घालणें-टाकणें-लोटणें   साक्ष घालणें   धांव घालणें   हात-पाय रावले, कितें करुं बायले?   पत्री घालणें-वांटणें   हात घशांत घातला तरी कोरडाच   बापापरी बाप गेला, बोंबलतांना हात गेला   करडा हात   वरिष्ठ-वरिष्टाला हात, कनिष्टाला दांत-लाथ   सहाण्यांत घालणें   वृत्ति-वृत्तीला बांध घालणें ती बुद्धि आणि बांध राहूं देत नाहीं ती बद्धी   हात पसरी तो हातारी, न देईल तो भिकारी   घाण्यावर घालणें   सोनेकी चेडी (चिडिया), हात लगी है   घशांत हात घातला, परंतु सुका   धारा घालणें   हात गोड कीं हाट गोड   हात लावणें, हातभर लावणें   मापटयावर हात घेणें   हात पडणें   खो घालणें   लाडू-लाडू खायला घालणें   अंग घालणें   अंगाखालीं घालणें   अंडें - अंडें गाळणें - घालणें - पडणें - करणें - होणें   अंतरमाळा गळ्यांत घालणें   अंदू घालणें - जडविणें   अन्नसत्र (छत्र) घालणें   अन्नांत माती घालणें - कालविणें   (अन्याय, अपराध) पोटीं घालणें   अपराध - अपराध पोटांत घालणें   अल्प काम नाहीं होत, मोठे कामीं घाली हात   आकाशाला गवसणी घालणें   आकाशाला घेरा घालणें-देणें   आंख घालणें   आग घालणें   आगींत (आगीवर) तेल ओतणें, घालणें   आगीत उडी घालणें, घेणें-टाकणें   आड घालणें   आडवा-वें करवत घालणें   आण घालणें   आंतडीं कुंपणावर घालणें   (आंत, मध्येम) बिब्बा घालणें   आपला भात आखडला हात   आयत्या पिठावर रांगोळी घालणें   आसन घालणें-ठोकणें   इरेस घालणें   उखळांत डोकें (शीर) घालणें-देणें   उचलला हात   उजवी घालणें   उंटावर खोगीर घालणें   उडी घालणें   उदक हातावर घालणें   उदीम आणि खर्च मित, श्रीचा डावा उजवा हात   उधळा घालणें   उरावर घालणें   उरावरचा हात   एक एक बात, नऊ नऊ हात   एक एक बात, सव्वा सव्वा हात   एका डोळयांत लोणी आणि एका डोळयांत चुना घालणें   एखाद्या कामांत बोळ घालणें-पाजणें-पाडणें-देणें   (एखाद्याचे) दांत त्याच्याच घशांत घालणें   एखाद्याला पोटीं घालणें   (एखाद्यावर) मूठ घालणें   ओटींत घालणें-देणें   ओसंगी घालणें-देणें   कंठस्‍नान घालणें   कृपेची पाखर घालणें   कपाळाला आठ्या घालणें-चढणें   करडा हात   करडा हात करणें   करवतीं घालणें   
: Folder : Page : Word/Phrase : Person