अठरा नारु - अलुतेदार

तेली,
तांबोळी,
साळी,
सनगर,
शिंपी,
माळी,
गोंधळी,
डौरी,
भाट, १० ठाकर, १
गोसावी, १
जंगम, १
मुलाणा, १
वाजंत्री, १
घडशी, १
कलावंत, १
तराळ किंवा कोरबू, १
भोई. -गांगा १४.