अक्कलकरा-कारा-काडा-काढा-काला-खार

Pellitory, Anthemis pyrethrum.

Related Words

खार   काढा   पंच धान्यांचा काढा   काढा काढणें   खार लागणें-पडणें-लावून घेणें   पदरास खार लागणें-पडणें-लावणें-लावून घेणें   काला   अक्कलकरा-कारा-काडा-काढा-काला-खार   कारा   काडा   खार लावणें   काढा तुमचा देव्हारा, पुजूं द्या माझा लांडा बैल   अक्कलकरा   एका पैशाची खरेदी, दोन पैशांचा काडा   मरणारा-युक्तचि मरणाराला हितपरिणामहि न सोसवे काढा॥   अक्कलकरा-काढा   अहो बाई मला न्हाऊ घाला आणि माझ्या विहिणीला चोथाळून काढा   चिमकुरा-कोडा-कारा-खुरा-खोडा-खोरा   रेडा रेडा, म्हणे थोडी धार काढा   खार खाणे   मूद-मूह काला, वख्त उजला   साप खाय खार आणि तोंड रितें रहाय (राही)   खाड्या खार   शेणकला-काला-खळा   दिढीचा काला, आत्मा नाहीं धाला   रांधा वाढा, उष्टीं काढा   काला II.   सांडगा or सांडग्याचा काला   चहाचा काढा   झूटेका मूह काला, सच्चेका बोलबाला   अडाण्याला आला गाडा वाटेवरच्या वेशी मोडा (पाडा) - विहिरी काढा   काढा घेणें   एका पैशाची खरेदी, दोन पैशांचा काढा   बनिया बनिया गूळ देता? नहिं देता तो जाव तेरा मूह काला   अहो बाई मला न्हाऊ घाला आणि माझ्या विहिणीला चोथाळून काढा   काडा   काला   काला II.   चहाचा काढा   रेडा रेडा, म्हणे थोडी धार काढा   रांधा वाढा, उष्टीं काढा   
: Folder : Page : Word/Phrase : Person