खंडोबाचीं पदें - पद २८

श्री खंडोबा देवाचे जागरण गोंधळ करताना देवाच्या स्तुतीपर वाघ्या मुरळी प्रस्तुत पारंपारिक पदे तन्मयतेने गातात.


पद २८

मूळ सांबीं पाहा दाखला भोळा शंकर,

दैत्यासाठी खंडेरायांनी धरला अवतार,

दैत्य मर्दून ठार केले धन्य तूं मल्लार आसक्तीने असुर पेऊन

तूं लिंगकार काढून अंगाची ज्योत भस्म केले

भंडाराची पाहा रोकडी प्रतीती मल्लारी देवाची ॥१॥

धनी मैराळ हा घातविला तुझ्याच नामाची पाहा रोकडी

प्रतीती ऐका मल्लारी देवाची ॥

ह्याचा बंधु भैरवनाथ हातांत त्रिशूळ करी डौराचावाजा नाथ

उठला आंबर, गळ्यांत शैलीसिंगी जोगी आहे

शिरजोर जोगीश्वरी शेषाची कन्या हिचाच भ्रतार,

घेऊनि विषाचा पेला काळुकी बैसली झैर्‍यांची, पाहा रोकडी प्रतीती० ॥२॥

एक लाख ऐंशीं हजार चारपटया गबर,

इतक्यांमधी दावल मलिंग पावा

सरदार भल्या भल्याला देतो झोळे करितो बेजार,

हातामध्ये घेऊन झोळी गदा घरोघरी

रामरहीम ऐकून काळ राक्षा, पाहा रोकडी प्रतीती० ॥३॥

आदीशक्ती अंबिकाभवानी तुळजापुरात,

हिचे झपाटे पाहा नाइटे अवघ्या मुलखांत

नवरात करिती गोंधळ घालिती पाहा त्या दसर्‍यांत

तवा देवीचा करडा अंमल अवघ्या मुलुखांत

हातामध्ये माळ परडी कैक जोगव्याची, पहा रोकडी प्रतीती० ॥३॥

हरीहरा तूं महादेवा ईश्वर पार्वती भोळा शंकर

स्वयंभू ज्योत लागून गेली आपण निरहंकार

पंढरीनाथ द्वारकानाथ नाही तुला आकार,

जोत लागून गेली आपण निराकार कर जोडूनि ग्यानु

महिपती लोळे चरणांसी ॥ पहा रोकडी प्रतीती० ॥४॥

Translation - भाषांतर
N/A

References : N/A
Last Updated : 2008-09-29T04:20:22.9200000