वेंकटेशाची आरती - जय देव व्यंकटेशा । महाव...

देवीदेवतांची काव्यबद्ध स्तुती म्हणजेच आरती.
The poem composed in praise of God is Aarti.


वेंकटेशाची आरती

जय देव व्यंकटेशा ।

महाविष्णू हे परेशा ॥

आरती ओवळीतो ।

तुज चिन्मय अविनाशा ॥ धृ. ॥

भावार्थ कानगिसी भक्तांपासी तूं मागसी ।

अज्ञान छेदुनियां ॥

भवसंकट वारीसी ।

देवोनी स्वात्मबोधा ।

परमानंदी तूं ठेवीसी ॥ जय. ॥ १ ॥

तत्वंपदभेदबुद्धी ।

निरसुन शबलांशउपाधी ॥

लक्ष्यार्थि जीवेशांचे ।

करिसी ऐक्य असिपदीं ॥

जीवन्मुक्ती सुख थोर ।

देसी परमकृपानिधी ॥ जय. ॥ २ ॥

विवर्त हे नायरुप ।

जगद्‌भासचि असार ॥

अधिष्ठान पूर्ण याचे ॥

देव सन्मय साचार ॥

मौनी म्हणे तुंचि सर्व ।

भूमानंद हे अपार ॥ जय. ॥ ३ ॥

Translation - भाषांतर
N/A

References : N/A
Last Updated : 2012-08-30T21:28:25.0800000