गुरूची आरती - सगुण हे आरती निर्गुण ओंवा...

देवीदेवतांची काव्यबद्ध स्तुती म्हणजेच आरती.
The poem composed in praise of God is Aarti.


गुरूची आरती

सगुण हे आरती निर्गुण ओंवाळूं ।

कल्पनेचें घृत घालूं दीप पाजळूं ॥ १ ॥

ओंवाळूं आरती सद्‌गुरुनाथा; श्रीगुरुनाथा ।

भावे चरणकमळवरी ठेविला माथा ॥ धृ. ॥

अविद्येचा मोह पडला उपडोनी सांडूं ।

आशा मनशा तृष्णा काम क्रोध कुरवंडू ॥ २ ॥

सद्‌गुरुचे पूजन केले षोडशोपचारी ।

रामानंद जीवन्मुक्त झाला संसारी ।

ओंवाळूं आरती. ॥ ३ ॥

Translation - भाषांतर
N/A

References : N/A
Last Updated : 2012-08-30T21:28:25.0800000