मानसगीत सरोवर - येतो आम्ही लोभ असू दे ॥ ...

भगवंताच्या लीला, त्याचे स्वरूप, अवतारकृत्ये व प्रत्येक अवतारातील अनेकविध प्रसंग, यावर आधारीत भजनांचा संग्रह, म्हणजेच मानसगीत सरोवर.


दत्ताचे गाणे

येतो आम्ही लोभ असू दे ॥

श्रीदत्ता प्रेम वसू दे ॥

हा प्रपंच लटिका सारा ॥

जाणुनिया तव पदि थारा ॥

तरि पावन अत्रिकुमारा ॥

करि मजला विधिहरिहरा ॥

लागला विषयविषवारा ॥

मम अंगी झोंबत सारा ॥चाल॥

नसे सौख्य मला संसारी ॥

यास्तव मी आले द्वारी ॥

मम दुःख कोण निवारी ॥

तुजवाचुन कोप नसू दे ॥येतो आम्ही० ॥१॥

जे अगम्य स्वर्गि सुरांसी ॥

ते रूप दाविले मजसी ॥

कोटि चंद्र उणे ते ज्यासी ॥

भासते मला नयनासी ॥

क्षयरोगि कोडे कुष्ठांसी ॥

तू दर्शनि पावन करिसी ॥चाल॥

तव वर्णन सतत करावे ॥

सच्छास्त्री मन विवरावे ॥

मागते बालस्वभावे ॥

मम अंतरि ध्यान ठसू दे ॥ येतो आम्ही०॥२॥

ऐकूनि दिनाची वाणी ॥

होय सद्गद अवधुत स्वमनी ॥

मग कृपाकटाक्षे त्यांनी ॥

आलिंगुन प्रेमकरांनी ॥

ते वदले अमृत वाणी ॥

होय सौख्य तुला जा सदनी ॥चाल॥

धरि दंडकमंडलु हाती ॥

सर्वांगी चर्चुनि विभुती ॥

श्रीदत्त दिगंबर मूर्ती ॥

म्हणे कृष्णा चित्ति वसु दे ॥ येतो आम्ही०॥३॥

Translation - भाषांतर
N/A

References : N/A
Last Updated : 2007-12-30T20:50:21.7670000