मानसगीत सरोवर - तुज अन्य मि मागत नाही ॥ ...

भगवंताच्या लीला, त्याचे स्वरूप, अवतारकृत्ये व प्रत्येक अवतारातील अनेकविध प्रसंग, यावर आधारीत भजनांचा संग्रह, म्हणजेच मानसगीत सरोवर.


दत्ताचे गाणे

तुज अन्य मि मागत नाही ॥

गुरुमाय येवढे देई ॥धृ०॥

हा मायापुर आटावा ॥

भवबंधन रज्जु तुटावा ॥

मम त्रिविध ताप उठावा ॥

मदमत्सरमोह सुटावा ॥

हा अहंकार सुटावा ॥

षड्‌विकारकुंभ फुटावा ॥चाल॥

अज्ञान तिमिर झडू दे ॥

ज्ञानोदय ह्रदयि पडू दे ॥

सत्संग सतत घडू दे ॥

जळो मी-तुपणा लवलाही ॥तुज०॥१॥

मज गुरुचा बोध पटावा ॥

संशय हा समुळ फिटावा ॥

विषयांचा लोभ विटावा ॥

ज्ञानांकुर ह्रदयि फुटावा ॥

नवविधा भक्ति नटावा ॥

जिव परउपकारि झटावा ॥चाल॥

क्षयरोगकुष्ठ हरिलेसी ॥

वांझेला संतति देसी ॥

मृत सतिपतिला उठवीसी ॥

अशि अघटित तव नवलाई ॥तुज०॥२॥

तुम्हि अनुसयेचे पोटी ॥

अवतरला दीनासाठी ॥

किती दिवस अशी अटआटी ॥

सोसावी म्या जगजेठी ॥

धरि कवळुनि मजला पोटी ॥

का बघसी कौतुक दृष्टी ॥चाल॥

सुखदुःखा म्या विसरावे ॥

अद्वैत समुळ जिरावे ॥

तवरूपी चित्त मुरावे ॥

ही आस दुजी नच काही ॥तुज० ॥३॥

किति अंत बघसि त्रैमूर्ति ॥

पसरली जगी तव कीर्ति ॥

ऐकूनि विषयि जन येती ॥

व्हावया कामनापूर्ती ॥

तव ध्यानि पातके हरती ॥

किति पिशाच भूते तरती ॥चाल॥

यास्तव मम करुणा यावी ॥

वैकुंठी वस्ति करावी ॥

श्रीदत्तरूप तनु व्हावी ॥

हे मागत कृष्णाबाई ॥तुज०॥४॥

Translation - भाषांतर
N/A

References : N/A
Last Updated : 2007-12-29T21:42:53.7470000