संग्रह ३२१ ते ३३५

लहान लहान पण यमकबद्ध अशा वाक्यरचनेतून स्त्रिया आपल्या पतीचे नाव कुशलतेने गुंफून घेतात, त्या प्रकाराला उखाणा म्हणतात.


संग्रह ३२१ ते ३३५

३२१.

उत्तम ऋषी , गौतमऋषी, फुलं तोडते निशिगंधाची ,

न् भेट घेते x x x ची

३२२

सीतेला चालणं पडलं रामाच्या रथात ,सुखी राहीन

x x x मी रावांच्या संसारात.

३२३.

जिर साळीचा करते भात, येळ लवंगाची केली शाक, वनगाईचं पिवळं तूप,दारी

चंदनाचा पाट,चूळ भरावी नदीची , कृष्णाबाईचं तिरीथ, दारी दवबिन्याचं रोप,

चांदीच्या ताटाळ्यांत चिकनी सुपारी , कडुकांत जातें, बंदुला शेला पदर

पालवीतें, जा ग वहिनी उद्यां येते

x x x रावांच नांव तुमच्या देखत घेते.

३२४.

जरीचा पदूर अडकला तोड्यांत

x x x रावांच नांव घेते बाळातनीच्या वाड्यांत.

३२५.

चांदीच्या ताटांत केशरी बर्फी

x x x मालक निवडून आले आमच्या ग्रामपंचायती तर्फी.

३२६.

आपुल्या मुलुखांतच व्हायचा आपल्या भाषेचा मान

x x x रावांचा नांव घेते ऐका देऊन कान.

३२७.

उशाखालचा शेला पायाखाली गेला उठा उठा

x x x राव कासराभर दिवस आला.

३२८.

लावीत होतें कुंकू त्यांत पडलें मोती

x x x रावांसारखा भ्रतार जन्मोजन्मी चिंती.

३२९.

आधी घातला चंद्रहार मग घातली ठुशी

x x x रावांचं नांव घ्यायला नहेमींच माझी खुशी.

३३०.

एक पाय घरांत , एक पाय दारांत जडावाचं पदक

xx x रावांच्या हारांत.

३३१.

सागवानी पेटीला पोलादी चूक

x x x रावांच्या हातांत कायद्याचं बूक .

३३२.

शिसवी लाकडांचा देव्हारा त्यांत चांदीची मूर्ति,

x x x रावांची देशभक्त म्हणून जगभर कीर्ति .

३३३.

काळी चंद्र्कळा तिला मोतीचूर पदर

x x x रावांच्या जिवावर हळद कुंकवाचा गजर.

३३४.

चाकणच्या किल्ल्यावर ठेवल्या फौजा

x x x रावांच्या जिवावर मारतें मौजा.

३३५.

देवापुढं लावला ऊद, वास सुट्ला छान,

x x x रावांचं नांव घेते ऐका देऊन कान.

Translation - भाषांतर
N/A

References : N/A
Last Updated : 2008-01-11T21:02:55.7730000