शिवाचा पाळणा

शिवाचा पाळणा Shiva Palana

शिवाचा पाळणा

जो जो जो जो रे त्रिनयना । निज बा पंचानना ।

सृष्टी संहार तमोगुणा । भोळ्या निर्मळ मना ॥धृ॥

सृष्टी संहार तुज तेणे । बहु झाली जागरणॆ ।

तो भ्रम सांडुनिया त्वां देणे । निजी निजसुख घेणे ॥१॥

भिक्षाटण करिता अवधूता । श्रमलासी बहु फिरता ।

सांडुनि निजकांता त्वा वसता । केला डोंगरमाथा ॥२॥

ऎसा बैरागी नि:संगी । होतासी तू जोगी ।

तो तु स्त्रीलागी अर्धांगी । घेऊनि फिरसी जगी ॥३॥

अहा त्वा कैसे तप केले । भिल्लीने भुलविले ।

बाळपणासी धरियेले । बायलेच्यानी बोले ॥४॥

ऎसा निलाजरा तू अससी । शंका नाही तुजसी ।

किती रे सांगावे तुजपाशी । त्र्यंबक प्रभु सुखराशी ॥५॥

Translation - भाषांतर
N/A

References : N/A
Last Updated : 2007-12-09T20:31:31.3470000