षट्‌कोण यंत्र ध्यान

अण्णा जसे शास्त्रविद्येंत निपुण होते, तसेंच श्रौतस्मार्तज्ञकर्मविधींतही अपूर्व निष्णात होते.


षट्‌कोण यंत्र ध्यान
(वैशाख मास वासंतिक आणि शेवट चरण किंचित् वेगळा आहे.)

श्रीराम माझा हो राजाधिराज ॥धृ०॥
श्रीमत्साकेतपुरीं कल्पतरू यानीं ॥ नवमणिमयमंडपस्थ पुष्पकाख्यपानी ॥
दिव्यरत्न सिंहपीठ पंकज षट्‌कोनी ॥ त्रिभुवनपति कृतियतिगति अतिधृति मति विलसतसे ॥१॥
वीरासन पीतवसन सजलजलदकांति ॥ वामजानु निहितवाम हस्तमूर्तशांति ॥
ज्ञानमुद्रिका विराजमान दक्षिण हस्तीं ॥ इंदुवदन सुगुणसदन विजितमदन विलसतसे ॥२॥
रत्नोज्ज्वल भूषणाढय सर्वलोक धाता ॥ वामांकीं जनक सुता जी त्रिजगन्माता ॥
धृतविग्रह अग्रभागिं शार्ङ बाण भाता ॥ जनन मरण भय हरण चरण सुखवितरण विलसतसे ॥३॥
पुरत:स्थित आंजनेय नित्यदासकारी ॥ सौमित्र छत्र धरुनि पृष्ठतो विहारी ॥
शत्रुघ्नासहित भरत सच्चामर वारी ॥ व्यजनधर रजनीचर वर कविवर विलसतसे ॥४॥
अज्ञानघ्वांत संघ भंग पार्वणेंदु ॥ जें शुद्धब्रम्हापूर्ण सच्चित्सुखसिंधु ॥
सदनुग्रह धृत विग्रहसम दीनबंधू ॥ विठ्ठलास हा समग्र निजविलास भासतसे ॥५॥ ॥इति॥

Translation - भाषांतर
N/A

References : N/A
Last Updated : 2015-01-09T23:47:53.0800000