पांडुरंगाची आरती - सुंदर अंगकांती मू...

देवीदेवतांची काव्यबद्ध स्तुती म्हणजेच आरती.
The poem composed in praise of God is Aarti.

पांडुरंगाची आरती १३

सुंदर अंगकांती ॥  मूख भाळ सुरेख ॥
बाणली उटि अंगी ॥ टिळा साजिरा रेख ॥
मस्तकी मुगुट कानी ॥ कुंडलतेज फांके ॥
आरक्त दंत हीरे ॥ तैसे शोभले नीके ॥ १ ॥

जय देवा चतुर्भूजा ॥  जय लावण्यतेजा ॥
आरती ओंवाळीन ॥ भवतारीं हो वोजा ॥ धृ. ॥

उदार झुंजार हा ॥ जया वनिती श्रति ॥
परतल्या नेति म्हणती ॥ तया नकळे गति ॥
भाट हे चतुर्मूखें ॥ अनुवाद करिती पांगली साही अठरा ॥
रूप न कळे गती ॥ २ ॥

ऎकोनी रूप ऎंसें ॥ तुजलागी धुंडीती ॥
बोडकें नग्न एक ॥ निराहारचि गाती ।
साधने योग नाना । तपे दारुण किती ॥
सांडिले सूख दिल्हें ॥  संसाराची हो शांती ॥ ३ ॥

भरोनी माजी लोका ॥ तिहिं नांदसी एक ॥
कामिनमिनमोहना ॥ रुप नाम अनेक ॥
नासती नाममात्रें ॥ भवपातक शोक ॥
पाऊले वंदिताती ॥ सिद्ध आणि साधक ॥ ४ ॥

उपमा द्यावयासी ॥ दुजें काय हे तुज ।
सत्वासीं तत्वसार ॥ तूं मूळ झालासी बीज ॥
खेळसी बाळलीला ॥ अवतार सहज ॥
विनवितो दास तुका । कर जोडोनी तुज ॥ ५ ॥

Translation - भाषांतर
N/A

References : N/A
Last Updated : 2013-02-12T21:19:20.3730000