ओवी गीते : तान्हुलें

जेव्हा लहान मूल जन्माला येते, तेव्हा आईच्या ओठावर ओव्या आपोआप जन्म घेतात.


: Folder : Page : Word/Phrase : Person

References : N/A
Last Updated : 2008-01-13T13:34:40.9930000