कार्तवीर्य

  • कार्तवीर्य द्वादशनाम स्तोत्रम्
    देवी देवतांची स्तुती करताना म्हणावयाच्या रचना म्हणजेच स्तोत्रे. स्तोत्रे स्तुतीपर असल्याने, त्यांना कोणतेही वैदिक नियम नाहीत. स्तोत्रांचे पठण केल्यान..
: Folder : Page : Word/Phrase : Person